Tietoa liikunnanohjauksen perustutkinnosta

liikuntaohjauksen perustutkinto LPT 180 osp

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka antaa pätevyyden erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin. Perustutkinnon suorittaneet voivat sijoittua liikunnan,- terveyden,- ja hyvinvoinnin aloille. Opinnot koostuvat vuorottelevista kuuden ja kahdeksan viikon lähiopetus- ja työssäoppimisjaksoista. Liikunnanohjauksen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnonosista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnonosista (35 osp). Liikunta- ja hyvinvointi alan ammattiosaamista kehitetään liikunnanohjaamisessa, -neuvonnassa -ja liikuntatapahtumien järjestämisessä. Opiskelija valitsee osaamisalojen lisäksi myös valinnaisia tutkinnonosia. Osaamisaloista urheilija voi valita esimerkiksi valmentamisen ja seuratoiminnan, kun taas terveydestä ja hyvinvoinnista sekä Personal Trainer opinnoista kiinnostunut opiskelija voi valita terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan tai liikunnan palvelutuotannon. Valinnaisia tutkinnonosia tarjotaan kysynnän mukaan esim. luonto- ja elämysliikunnan ohjaaminen, ryhmäliikunnan ohjaaminen, yritystoiminnan suunnittelu, uimavalvojana toimiminen, testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi, soveltavan liikunnan ohjaaminen.

Kaikille pakolliset tutkinnonosat

 • liikunnanohjaaminen 25 osp
 • liikuntaneuvojana toimiminen 25 osp

Osaamisalat

 • valmentaminen ja seuratoiminta 50 osp (valmentajana toimiminen seurassa 30 osp ja kilpailutapahtuman järjestäminen 20 osp)
 • terveyttä edistävä liikuntaneuvonta 50 osp (terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen 30 osp ja liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp)
 • liikunnan palvelutuotanto 50 osp (yritystoiminnan suunnittelu 15 osp, palvelumuotoilu 15 osp ja liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

 • testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi
 • soveltavan liikunnan ohjaaminen
 • uinnin opettaminen
 • uimavalvojana toimiminen
 • ryhmäliikunnan ohjaaminen
 • elämysliikunnan ohjaaminen
 • yritystoiminnan suunnittelu
 • Personal Trainer -opinnot

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen eli työpaikalla tapahtuva oppiminen kuuluu kiinteänä osana liikunnanohjauksen perustutkinto opintoihin. Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys ovat lähtökohtana liikuntaneuvoja koulutuksessa. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana ohjausta ja opetusta niin opettajilta kuin työpaikan henkilöstöltä. Työssäoppimiseen sisältyy suunnittelua, työtehtäviä sekä ohjausta ja arviointia. Työssäoppimisen aikana opiskelija ei ole suoranaisesti työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotukea. Työssäoppimista on mahdollisuus toteuttaa myös ulkomailla Erasmus+ -hankkeen kautta.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöissä. Ammattiosaamisen näyttöön opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kokonaisuuden tutkinnon osittain. Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset muodostavat ammattitaidon osoittamisen prosessin. Ammattiosaamisen näytön suunnittelussa opiskelija laatii henkilökohtaisen näyttösuunnitelman. Näytön vastuuhenkilö (opettaja) sekä työpaikkaohjaaja voivat antaa ohjausta suunnitelman laadinnassa. Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa, kehitetään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta sekä varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnissa annetaan osaamisen kehittymisestä numeerinen 1-5 arvosana sekä suullista/kirjallista palautetta.

Opinto-ohjaus ja yksilölliset opintopolut

Osaamisperusteisen opetussuunnitelman tavoitteena on valinnaisuuden lisääminen sekä henkilökohtaisten opintopolkujen vahvistaminen. Jokaisella vuosikurssilla on oma luokanohjaaja, joka on tukena tässä joustavassa prosessissa. Luokanohjaajan kanssa tehdään opintojen alussa opintojen henkilökohtaistaminen (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan jo olemassa oleva osaaminen sekä mietitään mahdollisia valinnaisten opintojen valintavaihtoehtoja. Tanhuvaaran Urheiluopistossa on mahdollisuus valita kilpaurheiluun painottuva 1) valmentamisen ja seuratoiminnan osaamisala tai terveysliikuntaan painottuva 2) terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala. Luonto- ja elämysliikunnan opintoja voi valita valinnaisten tutkinnon osien kautta.

E-perusteet

Tietoa liikunnanohjauksen perustutkinnon e-perusteista löytyy täältä.